Vad gör partierna för det svenska sportfisket?

Admin

Precis innan 2018 år val har Kajakfiskemagasinet ställt frågan till partierna vad de gör för de svenska sportfisket. Vi har sammanställ de svar och icke svar vi fått ifrån partierna. 

De flesta partierna har svarat vilket glädjer oss mycket och svaren varierar med både lite svävande svar och mer precisa åtgärder.

Sverigedemokraterna – ej svarat

Socialdemokraterna – Svar: Alla vattenverksamheter i rinnande vattendrag kommer att få moderna miljövillkor – det kommer att leda till ökad biologisk mångfald i rinnande vattendrag.

Svenskt Friluftsliv, paraplyorganisationen för friluftslivslivsorganisationer (där Sportfiskarna är medlem) har fått sitt anslag höjt under mandatperioden med 20 miljoner kronor från 28 miljoner kronor till numera 48 miljoner kronor).

Kristdemokraterna – Svar: Vi vill förenkla regelverket kring fisket. Fisket är för detaljreglerat, det är mycket svenska nationella regleringar. Vi vill möjliggöra överlåtelse av ålfiskelicens mellan generationerna. Kommersiell fiskeriverksamhet med stöd av allemansrätten har blivit ett vanligare fenomen i områden med fritt handredskapsfiske. Detta skapar konflikter med enskilda vattenägare och minskar incitamenten för fiskevårdsåtgärder. Möjligheterna bör därför utredas att, i syfte att utveckla fisketurism och annat småskaligt fiskeföretagande, bilda fiskevårdsområden i sådana vatten där fritt handredskapsfiske nu råder.

Moderaterna – Svar: Sportfiske är en viktig näring som bidrar till både jobb och en meningsfull fritid. Moderaterna anser att fiske och vattenbruk ska vara hållbart – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Vi satsar bland annat på avancerad rening av läkemedel ur avloppsvatten, så att fisken inte ska påverkas av läkemedelsrester. Vi vill också ha fleråriga förvaltningsplaner för att säkerställa hållbara bestånd och bevara möjligheten till fiske även i framtiden.

Liberalerna – Allt fiske, både sportfiske och yrkesfiske, bygger på att vi har starka fiskbestånd som inte överfiskas och där fisken kan leva i rena hav och vatten.

– Fisket ska vara långsiktigt hållbart för att fisken inte ska ta slut – Ett hållbart fiske vilar på vetenskaplig grund

– Akuta fiskestopp ska vara möjligt

– Premiera miljövänligt fiske med högre fiskekvoter

– Tydlig miljö- och ursprungsmärkning av fisk underlättar för konsumenter

– Plast, läkemedel och annat som smutsar ner haven måste bort, t.ex. genom avancerad reningsverk.

– Stoppa övergödningen som hotar fisken bl.a i Östersjön. Inför en läckageskatt för jordbruket.

– EU:s reformerade fiskeripolitik ska införas inom hela EU.

Vänsterpartiet – Svar: Sportfiske är en viktig näring både för de tusentals utövarna, men också för att det omsätter allt större ekonomiska resurser och skapar sysselsättning i glesbygd. Vattenkraften måste ta mycket större ansvar för biologisk mångfald och fiskens möjlighet till vandring. Vi verkar för ett hållbarare yrkesfiske, t ex med lägre kvoter, selektivare redskap och förbud mot bottentrålning, något som kommer gynna sportfisket. Vi verkar för fler riktade åtgärder för naturturism där sportfisket kommer vara en viktig del.

Miljöpartiet – Svar: Verka för hållbara fiskebestånd, friska hav och vatten och satsa på turism i Sverige. I regeringsställning har vi ökat anslagen till friluftsorganisationer och sänkt momsen på naturguidningar. Vi har också satsat stort på havsmiljö och skyddade områden. Vi vill fortsätta göra det och också värna strandskyddet.

Centerpartiet – ej svarat

Feministiskt initiativ – Svar: Bevarandet av biologisk mångfald och artbestånd är viktigt av många olika skäl. Ekonomi kan, men måste inte, vara ett av dem.

Fria vandringsvägar för fisk behöver prioriteras tydligare inom politiken. De flesta små vattenkraftverk byggdes för länge sedan, med väldigt låga krav när det gäller miljön. I många fall utgör de rejäla vandringshinder i vattendragen. Samtidigt är de oftast lokalt ägda, vilket är att intäkter och jobb faktiskt stannar i trakten och det finns bra exempel där även påverkan på miljön är minimal.

Vi vill inte sila mygg och svälj kameler, så vi ska se upp så inte finansieringen av olika åtgärder drabbar småskaliga vattenkraftägare orimligt hårt.

Medborgerlig Samling – Svar: “Vi har inga förslag som direkt riktar sig till sportfiskarna. Det som ändock i viss mån påverkar är förslaget att lägga en avgift på de kraftverk som saknar fiskpassage. Detta är visserligen inte samma som att återställa vattendragen, men det är något av en kompromiss. Centern vill som bekant bygga ut kraftverken och MP vill både ha mer vattenkraft och inte bygga ut (lite motsägelse där)”

Av Henric Appelgren