Pengar till lokal fiskevård

Admin

Abu Garcia fiske- och vattenvårdsförening och Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård stöttar årligen olika fiske- och miljöprojekt. I år får fyra lokala fiskevårdsprojekt pengar.

Runt om i landet får livet under ytan välbehövlig hjälp genom olika fiske- och vattenvårdsåtgärder utförda bland annat genom ideellt arbete i fiskeföreningar. Men även forskning med anknytning till vattenmiljön gynnar fisk och andra vattenlevande organismer och därmed även sportfisket. Abu Garcia fiske- och vattenvårdsförening stöttar fiskevårdsprojekt, medan Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård beviljar bidrag till forskning. Ansökningar administreras av Sportfiskarna.
I år delas pengar ut till följande projekt:

Stenungsunds Sportfiskeklubb beviljas medel från båda bidragsgivarna för ett innovativt försök att återetablera marina rev och blåmusselbankar. Rev och andra strukturer på havsbotten är viktiga uppväxtplatser för fisk. Musslor har även en viktig roll som filtrerare, vilket dämpar effekter från övergödningen. Studier visar att många av blåmusselbankarna på Västkusten har försvunnit. I ett försök med en ny metod vill föreningen nu etablera nya marina rev och musselbankar. Projektet ska genomföras i samarbete med Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöteknik väst och Sportfiskarnas regionkontor.

Följande projekt stöttas med medel från enbart Abu Garcia fiske- och vattenvårdsförening:

Älvräddarna i Robertsfors får bidrag i form av arbetskläder att använda vid restaurering
av vattendrag. Föreningen kommer att arbeta i Rickleån och dess biflöden. Genom pedagogisk verksamhet vill man också knyta nya grupper av människor till arbetet med fiske- och vattenvård.

Enångers Fiskeklubb tilldelas medel för åtgärder för att skydda unika stammar av röding och öring i sjön Hälsen, Provfisken i sjön har visat att rödingen och öringen minskat i storlek och antal.

Långsjö Gömmarens Fvf beviljas bidrag för ett märkningsförsök på utplanterad fisk i sjön Gömmaren. Genom märkningsprojektet hoppas föreningen få mer kunskap om fiskens tillväxt efter utsättningen.