HaV föreslår fortsatt fiskestopp för att skydda den hotade ålen

Admin

Pressrelease;
EU:s fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål för 2019. I år utvidgas det internationella fiskestoppet till att också omfatta glasål, vilket är ål som är mindre än tolv centimeter, fritidsfiske samt ålfisket i Medelhavet. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att genomföra EU-beslutet i Sverige.

HaV:s förslag till tre månaders fiskeförbud i svenska vatten går nu ut på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer. Remissvaren ska vara inlämnade till HaV senast 14 maj och beslut väntas kunna tas senare i maj.

– Vi föreslår att förbudet för fiske efter ål i svenska kustområden införs mellan den 1 november 2019 och den 31 januari 2020, vilket är samma månader som stoppet lades förra året. Förslaget ska nu ut på remiss och vi hoppas kunna ta ett beslut i maj, säger Sofia Brockmark, utredare, HaV.

I december 2018 tog EU:s fiskeministrar för andra året i rad beslut om en förbudsperiod för fiske efter ål i EU:s vatten. Reglerna innebär förbud för yrkesfiske och fritidsfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader. Fiskestoppet omfattar alla EU-vatten, inklusive Östersjön där Sverige har ett begränsat kustfiske av ål.

Det svenska kustfisket av ål bedrivs i huvudsak på utvandrande blankål under maj till december månad. Fisket följer ålens lekvandring från sötvatten- och kustområden, ut ur Östersjön genom Öresund. Det begränsade fisket som sker är störst i Kalmar, Blekinge och Skåne. Under den föreslagna stopperioden kommer drygt 90 procent av fångsten från Öresundsregionen och består nästan uteslutande av blankål.

-Vi föreslår att lägga förbudet under den period då den blankål som passerar kustområden i Öresund ha relativt goda möjligheter att vandra utan att ytterligare påverkas av svenskt fiske. Detta då fisket efter ål på västkusten sedan tidigare är förbjudet, säger Sofia Brockmark.

Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt. Sedan 2007 har flera regleringar av fiske införts, exempelvis förbjöds allt fiske på västkusten 2012 och i dag bedrivs ett begränsat yrkesfiske efter ål längs Östersjökusten och i vissa inlandsvatten. I Östersjön uppskattas påverkan från det svenska fisket vara cirka två procent på beståndet, vilket är inom nivån för en långsiktig återhämtning. Den svenska förvaltningen har lett till att fångsterna i ålfisket reducerats med cirka 80 procent i de svenska kustområdena sedan 2007, från i snitt 785 ton under åren 2004-2006 till i snitt 158 ton under åren 2015-2017. Under år 2018 rapporterades fångster på 142 ton ål kustfisket i Sverige. Förbudsperioden påverkade fisket regionalt.

-I alla områden, förutom i Öresund, ökade fisket i september och oktober 2018 i jämförelse med genomsnittet för de två tidigare åren. Det visar på att det i de östra områdena går att fördela fisket och starta fisket tidigare, vilket dock inte går västerut med tanke på hur ålen vandrar. Det är ett starkt skäl till att vi väljer den period vi föreslår, säger Sofia Brockmark.

För att skydda och stärka beståndet av den akut hotade europeiska ålen antog EU år 2007 en förordning. Enligt förordningen ska minst 40 procent av den mängd blankål som skulle producerats i ett av människan opåverkat bestånd ha möjlighet att utvandra och chans att överleva. Varje medlemsland ska också ha en ålförvaltningsplan. Sveriges plan godkändes av EU-kommissionen 2009.

Syftet med den svenska ålförvaltningsplanen är att bidra till det långsiktiga målet genom att dimensionera åtgärder så att de, om de genomförs i samma utsträckning över hela Europa, vänder beståndsutvecklingen från minskande till ökande rekrytering. För att åstadkomma detta och snabbt öka mängden utvandrande blankål från svenska vatten utformades ett kortsiktigt nationellt mål. Målet var att minska mänsklig påverkan så att minst 90 procent av all blankål som för närvarande produceras i svenska vatten ges möjlighet att vandra ut och bidra till reproduktion.

Utöver fiskets påverkan omfattas även åtgärder för att minska påverkan från vattenkraft, utsättningar av ålyngel samt kontroll och tillsyn. Inom myndighetens löpande arbete med att stärka skyddet för ålen ingår utöver reglering av fisket bland annat beaktande av förnyade miljövillkor i tillstånd för vattenkraft, samverkansprojekt med kraftindustrin, strategi för utsättning av ålyngel samt samverkan mellan myndigheter för att utveckla och effektivisera tillsyn och kontroll av fiske och handel med ål.

Parallellt med HaV:s arbete att införa en tre månader lång förbudsperiod under 2019 så utvärderar EU-kommissionen bestämmelserna för den europeiska ålförvaltningen. EU-kommissionen har i den tidigare utvärderingen pekat på stora brister i genomförande och rapportering av medlemsländernas respektive förvaltningsplaner. Eftersom ålen är ett och samma bestånd i hela Europa är återhämtningen beroende av att åtgärder genomförs i alla länder.

-Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet för att ålen ska kunna återhämta sig och nå upp till nivåer som anses hållbara på lång sikt. Inte bara här i Sverige utan i alla EU-länder. Det betyder att vi anser att en stopperiod inte är lösningen för ålbeståndet utan att mer behövs göras, säger Sofia Brockmark.

Fakta om ålen i svenska vatten

  • Ålen är en långvandrande art där larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ål larverna att nå Sveriges kuster. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den tillbaka till Sargassohavet där den fortplantar sig. I Sverige är nästan alla ålar honor. De vuxna ålhonor som lämnar Östersjön genom Öresund för sin lekvandring är mellan 5 och 28 år, med en medelålder på 12 år.
  • Svenska yrkesfiskare landar årligen runt 140-180 ton ål i Östersjön medan det fångar ca 80-100 ton i svenska sötvatten.
  • Sverige har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet men tidigare var det främst för att stödja fisket. De senaste tio åren handlar det istället främst om att bevara och stärka lekbeståndet.