Fler skyddade områden i Kattegatt

Admin

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att fisket regleras i fem marina skyddade områden i Kattegatt. Det rör sig om Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen.

– Inom de här fem områdena finns arter och livsmiljöer som Sverige har förbundit sig att skydda genom flera EU-direktiv, till exempel finns här ekosystem som innehåller bubbelrev, sandbankar och värdefulla mjukbottenområden som kan skadas av till exempel bottentrålning, säger Lena Tingström på HaV.

De marina skyddade områdena som omfattas av HaV:s förslag är inrättade mellan 2003 och 2008. Flera av dem är både Natura 2000-områden och marina skyddade områden enligt Ospar (Oslo-Pariskonventionen) och Helcom (Helsingforskonventionen). De förvaltas av Länsstyrelsen i Hallands län och i bevarandeplanerna för områdena pekas fiske ut som ett av hoten mot viktiga naturvärden.

– Genom de föreslagna åtgärderna får ekosystemen, men även tumlare och sjöfåglar ett ökat skydd då risken att fastna i fiskeredskap minimeras, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV,

Förslaget som nu går ut på remiss är resultatet av en begäran om fiskereglering från Länsstyrelsen i Halland. HaV och länsstyrelsen har tidigare också bjudit in till dialogmöten med bland andra yrkesfiskets organisationer, miljöorganisationer, Sportfiskarna och SLU Aqua där frågan om fiskereglering i områdena har diskuterats.

– Vi delar länsstyrelsens syn på behovet av skydd för området. Därför har vi tagit fram ett förslag om att införa tre zoner där allt fiske är förbjudet. I andra delar av de skyddade områdena kan ett fiske med handredskap och ett burfiske efter skaldjur tillåtas, utan bevarandemålen riskeras, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering.

HaV föreslår också att alla fiskefartyg som fiskar i området där de skyddade områdena finns ska ha en fungerande AIS (Automatic Identification System) ombord. AIS är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser i realtid. På så sätt kan exempelvis Kustbevakningen kontrollera att fartygen i området inte fiskar i områden där det inte är tillåtet. Fartygets AIS ska också vara påslagen under hela fiskeresan.

Men det är inte bara fiske som kan hota naturvärden i de fem områdena. Andra hot som identifieras i bevarandeplanerna för de fem områdena är bland annat exploatering, vindkraft, föroreningar, främmande arter, nedskräpning och fartygstrafik. Den Natura 2000-prövning som gjordes för en vindkraftpark på Stora Middelgrund i mars i år resulterade i ett avslag från länsstyrelsen. Beslutet har överklagats av till mark- och miljödomstolen.

– I arbetet med havsplanering kan dessa frågor adresseras och förhoppningsvis leda till att risken för grundstötningar och störningar av det värdefulla fågellivet och de marina däggdjuren kan minska, säger Lena Tingström.

Fyra av områdena, Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank och Morups bank, ligger utanför trålgränsen och andra länders fiskefartyg har rätt att fiska här. Det innebär att Sverige inte ensidigt kan införa fiskereglering. HaV:s förslag skickas nu ut på en nationell remiss och senast den 14 juli ska svaren ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten. Förhandlingar med de berörda medlemsländerna om att vidta bevarandeåtgärder i dessa områden kommer troligen starta under hösten 2017.

Sedan tidigare har fiskeregleringar införts bland annat för de marina skyddade områdena Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas marina naturreservat och det marina skyddade området Bratten.

Related Article

Alla Artiklar

Icross 3000 & 1

Vattnet är alltid grönare (bättre) p …

  • Admin
  • 0
  • 0