Abu Garcias Fiskevårdsfond bidrar med pengar till två fiskevårdsprojekt

Admin

75 000 kr till restaurering av Godegårdsåns biflöde från Höksjön

Abu Garcias Fiskevårdsfond bidrar med 75 000 kr till Motala Kommuns arbete med att undanröja vandringshinder och ge arter som nejonöga, lake, gädda, elritsa m.fl. möjlighet att röra sig fritt i systemet och förbättra den ekologiska statusen på vattendraget.
Vandringshindren består av bl.a. stenar, lämningar från en kvarn samt en vägtrumma.

60 000 kr till fiskevårdsprojekt i vattendrag med tillrinning i Skagern

Detta år går 60 000 kr från Abu Garcias Fiskevårdsfond till Skagerns FVOF:s projekt för att stärka fiskbestånden i sjön Skagern. Sjöns öringstam har begränsade möjligheter till reproduktion på grund av hinder i de anslutande vattendragen, bl.a. Hovån, Burån och Kullån. I dessa tre vattendrag ska nu karteras och fisk- och bottenfaunan ska undersökas för att finna lämpliga reproduktionsområden. Detta kommer att ge nödvändiga kunskaper inför framtida restaureringsarbete. Projektet finansieras även med kommunala medel.